Kopjimi dhe përdorimi i materialeve lejohet vetëm për përdorim jo komercial pa patur nevojë për një leje të posaçme. Duplikimi dhe shpërndarja e cdo pjese tjetër të faqes së internetit të kompanisë, pa leje paraprake nga Porsche Albania, është e ndaluar dhe përbën shkelje ligji. Porsche Albania ruan të drejtën për të ndryshuar çmimet, ngjyrat dhe të dhënat teknike të modeleve të publikuara. Fotografitë e modeleve të shfaqura janë ato të modeleve reale por Porsche Albania nuk mban përgjegjësi në rast ndryshimesh nga foto e publikuar. Autorët e këtij serveri nuk sigurojnë saktësi të plotë të informacionit.